معرفی و انتخاب اعضای شورای آمورشی سازمان در اجرای ماده ۳ آیین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء، در هشتمین جلسه شورای مرکزی در دوره چهارم مصوب شد.

ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی، براساس ماده ۳ آیین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء، دو نفر از اعضای شورای مرکزی و سه نفر کارشناس صاحب نظر در زمینه آموزش به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب شورای مرکزی انتخاب شدند.

بنابراین گزارش، عباس قمری زارع، مشاور معاون آموزشی، فنی و پژوهشی؛ حسن صالحی، عضو شورای مرکزی؛ امین صادقی، عضو شورای مرکزی؛ سیدجواد قریشی، معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه تشکل های تخصصی و محمد علی کمالی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی اعضای شورای آموزشی سازمان در این دوره شده اند.

منبع: تشکل‌های کشاورزی – ایانا